Welcome to Lily's Bakery | 714-839-1099 or 714-839-Lily

Cơ hội kinh doanh với chúng tôi – Lily’s Bakery

English | Vietnamese | Simplified Chinese | Traditional Chinese

Cơ hội kinh doanh với chúng tôi – Lily’s Bakery

Các yếu tố cần được xem xét :

  • Mong muốn và mục tiêu
  • Số tiền có sẵn để đầu tư tại Hoa Kỳ
  • Vị trí để đầu tư
  • Hình thức đầu tư
  • Ước mong trên đầu tư
  • Kinh nghiệm và kiến thức của người hợp tác kinh doanh
  • Thành viên trong gia đình người hợp tác kinh doanh

Mức độ khác nhau của cơ hội kinh doanh:

  • $200,000 mỹ kim để mở một cửa hàng bánh tại một địa điểm hai bên thoả thuận. Người mua / Người hợp tác kinh doanh sẽ làm việc ra một kế hoạch với các nhà phân phối trên cơ sở phân phối sản phẩm; hoặc là :
  • $500,000 mỹ kim để mở một cửa hàng bánh tại một địa điểm hai bên thoả thuận. Người mua / Người hợp tác kinh doanh sẽ làm việc ra một kế hoạch với các nhà phân phối trên sản xuất bán sản phẩm và mạng lưới cơ sở phân phối ; hoặc là :
  • $1,000,000 mỹ kim để mở một cửa hàng bánh tại một địa điểm hai bên thoả thuận. Người mua / Người hợp tác kinh doanh sẽ làm việc ra một kế hoạch kinh doanh chi tiết : sản xuất sản phẩm, chuyển giao công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu sản phẩm , và mạng lưới phân phối .

Người mua / Người hợp tác kinh doanh có thể chọn mức độ rủi ro phù hợp và tốt nhất cho mình và phải cung cấp giấy tường trình trường mục tại ngân hàng mới nhất để chứng minh khả năng tài chính của người hợp tác kinh doanh / người mua cho các cơ hội kinh doanh nêu trên. Sau khi xác minh khả năng tài chính, một kế hoạch kinh doanh chi tiết và bí mật sẽ được cung cấp cho người mua và người hợp tác kinh doanh xem xét.